REGISTRATION INFORMATION
deadline 20.12.2011 speakers     lectures    workshops
 
Nasz projekt
jest wspierany finansowo przez
Goethe-Institut
 
Nasz projekt
jest wspierany finansowo przez
Hotel MONOPOL
Nasz projekt
jest wspierany przez
Książki wykładowców z rabatem 5–7% oferuje w trakcie konferencji Księgarnia Zła Buka. Sprzedaż gotówkowa.
  Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do udziału w 3. edycji Międzynarodowej Konferencji Projektowej, pod hasłem Badania naukowe w projektowaniu graficznym. Projektowanie graficzne w badaniach naukowych, w dniach 12 — 13 stycznia 2012 r. Tym razem tematem wiodącym jest znaczenie badań naukowych w projektowaniu graficznym i wpływ projektu graficznego na przyswajanie wiedzy, wynikającej z badań naukowych. Pragniemy zwrócić uwagę na wzajemne przenikanie się tych dyscyplin, a także wskazać, jakie znaczenie może mieć współpraca naukowców i projektantów grafików dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
Wykłady poprowadzą:

urodzony w Tesalonikach w Grecji ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Tesaloniki a następnie animację na Sorbonie, w Paryżu. Po powrocie do Grecji założył w Atenach własne studio animacji Spicy Toons. Jest członkiem zespołu autorskiego Logicomix. Praca nad tą książką bedzie tematem jego pezentacji w Katowicach. Obecnie tworzy kolejny komiks pod roboczym tytułem Demokracja.
http://www.youtube.com/watch?v=Gbx9M-n7nCU
Logikomiks. W poszukiwaniu prawdy | Facebook

typograf, wykładowca University of Leiden  i University of Reading, autor książki While Youre Reading, prowadzący badania w zakresie czytelności i komunikacji tekstem pisanym.

projektant, wykładowca Massachusetts College of Art and Design, współzałożyciel i Dyrektor Instytutu Mediów Dynamicznych Massachusetts College of Art and Design w Bostonie, redaktor i współautor publikacji The Langaue of Dynamic MediaThe Experience of Dynamic Media . Poprowadzi wykład konferencyjny i trzydniowe warsztaty dla nauczycieli akademickich i studentów studiów doktoranckich. Zajęcia warsztatowe poświęcone będą tworzeniu i prowadzeniu programów nauczania i prac naukowo-badawczych na poziomie studiów magisterskich.

projektant grafiki interaktywnej, wykładowca Universität der Künste w Berlinie i Media Art and Design Center University of California w Los Angeles. Profesjonalista i  nauczyciel prowadzący badania w zakresie interfejsu i interaktywnych form komunikacji. Współprojektant wystaw dla muzeów i instytucji sztuki oraz scenografii teatralnych i instalacji w przestrzeni publicznej. Szerokim echem odbiła się zaprojektowana przez jego studio (ART+COM) ekspozycja z okazji Roku Darwinowskiego, w Museum für Naturkunde w Berlinie, poświęcona ewolucji i jej interpretacjom naukowym, w przeglądzie historycznym.

projektant i teoretyk projektowania informacji wizualnej, emerytowany profesor  The University of Alberta członek the Society of Graphic Designers of Canada, doradca ISO (International Standards Organisation) i the Canadian Standards Council w zakresie oznaczeń informacyjnych w przestrzeni publicznej. Autor wielu publikacji poświęconych zadaniom projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, w tym Communication design. Principles, methods and practice.

współpracuje z Design Museum w Londynie, gdzie wspólnie z innymi projektantami i teoretykami designu prowadzi program poświęcony budowaniu pomostów międzydyscyplinarnych, ułatwiających współpracę nauki i projektowania GraphicDesign&  Jest autorką i współautorką wielu książek o dizajnie: The Designer and the Grid, Drip-dry Shirts: The Evolution of the Graphic Designer, Visual Communication: From Theory to Practice, Design Diaries.
We would like to invite all participants
to the Opening of The International Biennial of Students' Graphic Design,
which will take place on The January 12, 2012,
7 pm at the Roundabout Art Gallery.
Transport to the gallery from Raciborska street will be provided at 6.30 pm.
EVENT OF THE YEAR Polish Graphic Design Award 2010/2011 for the 2nd International Design Conference Agrafa 2010 Responsibility in Graphic Design organized by Academy of Fine Arts in Katowice, Faculty of Design
curators: Ewa Satalecka, Jacek Mrowczyk
PROJEKT ROKU Polski Konkurs Graficzny 2010/2011 nagroda za konferencję Odpowiedzialne projektowanie graficzne zorganizowaną przez Wydział Projektowy ASP w Katowicach
kuratorzy: Ewa Satalecka, Jacek Mrowczyk
You will find the books written by the conference lecturers on the Zła Buka book table in the conference hall 5–7% discount. Payment only by cash.
  The Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Katowice invites you to participation in the third International Design Conference. This edition is entitled Research in graphic design. Graphic design in research and it will take place 12 — 13 January, 2012. This time, the leading theme will be the importance of scientific research for graphic design and the influence of graphic design over the acquisition of knowledge resulting from research. We would like to indicate the diffusion of the disciplines and show the importance of co-operation between scientists and graphic designers for the development of knowledge-based society.
Our key-note lecturers will be:

born in 1959 in Greece, studied Economics but in 1986 he gets professionally involved with his passion for drawing and design. Ever since, he has worked as animator, cartoon designer, director and comic book author. He is one of of the LOGICOMIX creative team. His work on this project will be the topic of his presentation in Katowice. Currently he works on a graphic novel entitled Democracy.
http://www.youtube.com/watch?v=Gbx9M-n7nCU
Logikomiks. W poszukiwaniu prawdy | Facebook

a typographer, lecturer at the University of Leiden and University of Reading, the author of  While You're Reading, researching into readability and communication by means of written text.

a designer, lecturer at Massachusetts College of Art and Design, a co-founder and director of the Dynamic Media Institute at Massachusetts College of Art and Design in Boston, an editor and co-author of The Langaue of Dynamic Media and The Experience of Dynamic Media publications. Jan Kubasiewicz will give the conference lecture and run a three-day workshop (9-11 January 2012) for academic teachers and doctoral students. The classes will be devoted to creating and conducting the teaching programs and research works at the MA level.

the interactive graphics designer, lecturer at the Universität der Künste in Berlin and Media Art and Design Center at the University of California, Los Angeles. A professional and teacher researching into interface and interactive forms of communication also in space. A co-designer of exhibitions for museums and art installations, as well as theatre scenography and installations in the public space. His studio (ART+COM) designed the widely-known exposition for the Year of Darwin in Museum für Naturkunde in Berlin, devoted to evolution and its scientific interpretations in the historic review.

a designer and theorist of visual information design, Professor Emeritus of the University of Alberta, a member of  the Society of Graphic Designers of Canada, a councilor for ISO (International Standards Organisation) and the Canadian Standards Council in the area of  visual information in the public space. The author of multiple publications devoted to  the targets of graphic design and visual communication, including: Communication design. Principles, methods and practice.

co-operates with Design Museum in London, where she and other designers and design theorists lead the GraphicDesign&, program devoted to building the interdisciplinary bridges facilitating the co-operation between science and design. The author and co-author of multiple books on design: The Designer and the Grid, Drip-dry Shirts: The Evolution of the Graphic Designer, Visual Communication: From Theory to Practice, Design Diaries.
11.01.2012
17.30
– opening of the Ala ma font(a) final exhibition of the workshop result – Martin Majoor, Anne Bessemans, Eben Sorkin (skype), Marian Misiak and the group of workshop’s participants.